V živo: Seja občinskega sveta – o novi dvorani, evropskem prvenstvu, rebalansu proračuna …

Začenjamo živo spremljanje 8. redne seje novomeškega občinskega sveta. Pred sejo so v dvorani zasedali predstavniki koalicije. Nekam zaskrbljeni obrazi … kolikor sem uspel na hitro izvohati bi znalo biti govora o menda spornem najemu prostorov za RIC … bomo videli, kaj se bo zgodilo, ko bodo sprejemali dnevni red … tega namreč ni na dnevnem redu, lahko pa kdo predlaga kakšno razširitev … še pomnite Zarjo, tovariši? – pred zadnjimi volitvami so namreč ob aferi Zarja nonstop padali predlogi za razširitve dneevnega reda.

16.05

Kar veliko prisotnih glede na to, da smo sredi najhujšega poletja. Vidim, da manjka Vidic … (tokrat bo očitno ostal brez sejnine), Kekec, Turk.

Tudi Engla ni. Seveda upravičeno, saj je občinski svet  zadnjič sprejel Parkov predlog, da lahko dela tudi od doma.

16.09
Župan razlaga običajne stvari o dnevnem redu in gradivu. Razširitev dnevnega reda: župan predlaga, da se pri točki 21 in 22 obravnava nekaj o ločevanju odpadkov in tudi zadeva o najemu prostorov za RIC. Sprejmejo dnevni red z razširitvami vred. Povezava na dnevni red. In povezava na razširitev dnevnega reda.

Bačar, Miklič in Mojca Novak predlagajo, da se zazidalni načrt za Adrio sprejme na hitrejši način, saj so v odloku upoštevane vse pripombe.

16.17

Začenjajo obravnavo odloka o reorganizaciji občinske uprave. Besedo ima Borut Novak. Pravi, da so upoštevali glavne pripombe. Veliko očitkov je letelo na to, da se preveč pristojnosti prenaša na urad direktorja. Urada direktorja po novem ne bo. Glavne stvari v zvezi z investicijami se prenašajo na urad za razvoj in investicije.

Ivan Grill: Pravi, da kljub temu, da je nekaj sprememb, to ne bo prineslo učinkov. “Kljub temu, da je leto dni naokrog, se še vedno ukvarjate s kadovranjem.” Opozarja na 8. člen, kjer se dopušča možnost, da se nove organizacijske enote odpirajo po želji župana ali direktorja. “Kaj bo ta odlok prinesel z vidika stroškov?” SDS odloka ne podpira.

Gregor Macedoni: Ima repliko na g. direktorja. Ena glavnih pripomb je bila v tem, da je ta akt zastavljen zelo avtoritarno, zelo vertikalno. Ni širine pogleda, ni projektnega vodenje, ni fleksibilnosti. Ne bo podprl tega odloka.

Borut Novak: Pravi, da sta si Grill in Macedoni kontradiktorna. En pravi, da hoče fleksibilnost, drugi pa hoče vse definirati. Ta akt ni vertikalen, ampak je frontalen. Je veliko uradov, ki so razdrobljeni. V osmem členu dopuščamo uvajanje fleksibilnih metod del, omogočeni so projektni sveti, timsko delo – vse to delamo tudi že sedaj. Ne predvidevamo dodatnih zaposlitev! Vse bomo prečesali in skušali zadeve racionalizirat. Jasno pa je, da bi bilo zelo neodgovorno reči, da bomo zmanjšali število zaposlenih iz 90 na 70.

Ivan Grill: Če ste pripravili ta odlok, potem pomeni, da poznate zelo dobro delovne procese. Verjetno bi morali vedeti, kaj bo s številom zaposlenih. Jih je preveč? Jih je ravno prav? Jih bo potrebno še zaposlit?

Mojca Novak: Nekaj stavkov bo povedala, ker je fino da razumemo, zakaj gre. To je dokument, ki temelji na zakonodaji in statutu. Opozarja tudi na pravilnik. Jaz bi odlok naredila drugače. Borut Novak ga je tako naredil in za njim stoji. Vendarle ta odlok omogoča fleksibilno notranjo organizacijo! V odlok pa ne bi dajala pridevnikov. Glede ocene zaposlenih: to je stvar proračuna in kadrovskega načrta in ne tega odloka. Drugo pa je učinkovitost. Odlok bom podprola, saj daje dobre možnosti.

Gregor Macedoni: Se strinja s tem, da osmi člen omogoča fleksibilnost. Vendar osmi člen omogoča tudi manj fleksibilnosti. “Med načeli, ki so vgrajeni v akt, tega načela ne vidim.” Ter doda, in s tem se kimajoč strinja tudi direktor: “Noben akt ne more sam po sebi dati rezultatov. Največ je odvisno od ljudi!”

Odlok sprejmejo! Aja, še povezava. Še dodatno gradivo.

16.34

Sedaj bodo obravnavali zazidalni načrt Adria. Ni razprave. Po predlogu odborov se črta 6. odstavek 22. člena. Odlok sprejmejo. Povezava na odlok.

16.38

Nekaj besed o tem, kaj hoče Adria:

Gospodarska družba Adria Mobil d.o.o. želi v območju ZN Adria na odprtih površinah za shranjevanje in pripravo produktov in površinah za parkiranje zgraditi nadstreške za zaščito produktov pred vremenskimi vplivi in zgraditi sončno na strehah obstoječih in predvidenih objektih. Gospodarska družba tudi predlaga, da se s spremembo in dopolnitvijo ZN Adria (v nadaljevanju: SDZN Adria) poveča odstopanje od sedaj določenih tlorisnih gabaritov, dopusti morebitno povečanje parkirišč za gotove izdelke, dopusti postavljanje nezahtevnih in enostavnih objektov, omogoči urejanja razstavnih prostorov za produkte v predvidenih objektih in dopusti možnost postavitve nekaterih tehnoloških oz. energetskih objektov, da se smiselno zaokrožijo tehnološki procesi.

Župan pravi: S tem smo naredili eno veliko zadevo, pomagamo gospodarstvu.

16.39

Sedaj prehajajo k osnutku odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib. Gre za 2 hektara na južnem robu naselja Drske. Območje meji na OŠ Drska in Šolski center Novo mesto.

Območje je lastniško delno v lasti občine. Območje zelenega pasu je v lasti šolskega centra, ostalo je v zasebni lasti.

Na območju je sedaj kurilnica, dve stanovanjski hiši, garažna hiša, vrtički.

Rončević je prinesel kavo! Naslednjič je na vrsti koalicija.

Predlog v glavnem predvideva nove stanovanjske hiše, s prometno ureditvijo.

Razprava. Odbor za okolje ima devet pripomb, sicer pa podpirajo.

Oglasi se Resman (SDS) z neko tehnično pripombe.Pripravljalci gradiva odgovarjajo.

Macedoni: Zanima ga, ali bo že letos prihodek v proračunu. Mojca Tavčar odgovori, da najbrž letos še ne bo investicije. Meni, da bo cesta gradi iz občinskiv virov, potem pa bo treba to prek komunalnih prispevkov to zaračunati lastnikom.

Povezava na odlok.

17.00

Sedaj gredo k obravnavi prostorskega načrta za gospodarsko cono Ždinja vas. Gre za pobudo štirih investitorjev, med njimi Krke. Gre za stavbe, v katerih se bodo izvajale dejavnosti prometa, transporta, logistike prodaje in servisa. Predvideno je tudi javno parkirišče za kamione, območje za zaščito in reševanje, bencinski servis. Na javni obravnavi ni bilo nobenih pripomb, pravi Mojca Tavčar. Besedo dobi še projektantka iz Toposa. Omenja dobro dostopnost cone, bližino priključkov. Podrobneje razlaga načrt.

Razprava.

Franci Bačar opozarja na to, da grafični del ni čistljiv. V imenu odbora za okolje: ugotovi naj se interes mestne občine. Preuči naj se možnost izgradnje parkirišč za uporabnike mestnega potniškega prometa. Opozarja na cesto H1. Država je cesto hotela vzeti. Sedaj pa bomo na to cesto “namalali” osem križišč. A je to optimalna rešitev za H1. Kaj če bo avtocesta zaprta in bo ves promet tekel tukaj?

Ivan Buovec: To je dobra zadeva. Je mišljenja, da bi v nadaljevanju potrebno sprejeti odlok, v katerem se naloži vsem podjetjem, ki parkirajo na “črnih” mestih, da parkirajo na tem parkirišču.

Andrej Resmnan: Meni, da bi bilo potrebno v financiranje infrastrukture vključiti tudi investitorja v turistično območje Ždinja vas.

Rafko Križman: Opozarja na kolesarske steze. Pri H1 bi morali narisati tudi kolesarske steze.

Ivan Grill: Eno vprašanje: Ali je bil kakšen sestanek na to temo z državo? Ste se pogovarjali?

Projektantka iz Toposa: Smo se pogovarjali. Narejena je bila prometna študija.

Grill: Toda Križman in Bačar sta dala nove pobude in treba je vztrajati pri njih.

Križman: Pred leti, ko sem  bil podžupan so mi razložili slovenski kolesarski križ. Kolesarska steza pri H1 je del tega križa. Ta akt je kasneje poniknil. Treba je pri tem vztrajati.

Župan pomiri prisotne, da bodo te pripombe obravnavane. Naj se ugotovi, kaj je s kolesarskimi poti.

Grill: Naj da občinski svet kakšno pobudo in se bo s tem lažje argumentiralo!

Macedoni: Bi podprl, kaj je rekel g. Grill. Naj bo dodaten stavek pri sklepu. Naj se do druge obravnave pripravi rešitev, ki bo v skladu s tem, kaj smo rekli. Naj se obvezno vključi kolesarske steze.

Odlok sprejmejo v prvi obravnavi.Povezava.

17.23

Še en prostorski akt: prenova ob Ljubljanski cesti. Gre za območje ob krožišču Bučna vas, in sicer na območju nekdanjih prostorov CGP, območje Dinosa, nekaj je tudi stanovanjskih enot.Predviden je trgovski center, poslovne stavbe, zelene površine itd.

Franci Bačr v imenu odborov: Podpira. Imajo pet predlogov. Ohrani naj se značaj potoka Bezgavec. Kvaliteno naj se ohrani zelene površine. Naj se zagotovi povezava zelenih površin z Župančičevim sprehajališčem. Ob rekonstrukciji Ljubljanske ceste naj se izvede tudi desni zavijalni pas in to že v prvi fazi.

Če sem prav razumel, naj bi tukaj stal novi Mercator.

Oglasi se tudi Milena Kramar Zupan: Predlaga, da se iz odloka črta, da bi se tukaj opravljala tudi dejavnost zdravstva. Opozarja, da smo se v strategiji zdravstva odločili, da se primarno zdravstvo opravlja na enem mestu.

Macedoni: Ugotavlja, da se trgovske površine povečujejo. Se strinja, da je to degradirnano območje. Ni kaj očitati temu aktu, toda kako je s širšim pogledom. Do kje bomo pustili investitorjem širjenje in kje je točka, kjer se bomo ustavili.

Bukovec: Skrbi ga, da nekatere investirorjem nalaga velike obveznosti, drugim pa skoraj nič.

Miro Berger: Se čudi, da investitor noče že v prvi fazi graditi desnega pasu. Če tega ne bo, bodo velike težave.

Sprejmejo odlok.Povezava do odloka.

17.44

Še Mačkovec. Mojca Tavčar omenja OBI in še enega trgovca, ki naj bi prišla na to območje. Zato so potrebne spremembe. Več v odloku.

Bačar predlaga, da je treba enkrat pripraviti na občinskem svetu razpravo o tretji razvojni osi. Opozarja tudi na to, da je treba kdaj tudi kaj izvesti, ne samo narišejo. Gre na primer za pločnike, ki so načrtovani, niso pa še izvedeni.

Razprava. Milena Kramar Zupan, ki pove isto, kot pri prejšnji točki.

Macedoni: Pričakuje jasno stališče, kdaj se bo občina omejila pri gradnji novih trgovskih središč. Kje je tukaj javni interes.

Miroslav Berger: Moramo razpravljati o trasi tretje razvojne osi.

Sprejmejo odlok v prvi obravnavi.

17.57

Pa smo spet pri košarki. Občina bi sofinancirala evropsko prvenstvo v košarki. Imajo nekaj novih rešitev – poglejte predlog.

Darja Gantar v imenu odbora za finance pravi, da pri predlogu ni videti partnerskega odnosa. Predlagajo, da je možen odstop od pogodbe in da se kotizacija vrne nazaj, če mesto ne bo imelo dvorane.

Macedoni: Je neuravnoteženo partnerstvo. Nismo enakopraven partner. Kaj dobimo: potovanje župana v Litvo, nekaj avtomobilov, nekaj vstopnic, 32 metrov oglasnega prostora. Ni razvidno, da bi imeli kakršne koli prihodke od prodanih vstopnic. Je pa to vseeno napredek glede naprej.

Martina Vrhovnik: SLS bo podrla odlok.

Grill: Pogodba je lahko škodljiva za občino Novo mesto. Je vzemi ali pusti. Ali imamo investitorja za dvorano? V primeru, da nimamo od dvorane, bodo odstopili od pogodbe, mi pa se bomo obrisali pod nosom za plačanih 600 000 evrov. To pomeni, da bodo tekme organizirale drugje. Del plačane kotizacije moramo v tem primeru dobiti nazaj.

Vida Čadonič Špelič: Splačalo se je bilo opozarjati pred tremi meseci. To je napredek glede na to, kar smo imeli do sedaj. Toda tudi to je še vedno preveč. Podpiram Grilla in Macedonija. Pogodba je še vedno na strani organizatorja. MO NM se ne imenuje niti organizator niti soorganizator. Številka je še vedno velika. To je velik denar za socialno ogrožene. Tega odloka ne morem podpreti.

Bačar: Podpiram sprejem sklepov. Imam predlog. Bili smo na predstavitvi projektantskih rešitev. Predlaga, da se še v času pred dopusti organizira bolj podrobna predstavitev zmagovalna rešitev. Gre za večnamensko dvorano. Od dvorane veliko pričakujemo, vendar moramo biti pozorni na stroške. Projektantska hiša naj pojasni, kaj je možno zgradti in za kakšen denar.

Borut Novak: Do pogodbe smo prišli s številnimi usklajevanji. KZS ima rezervne variante, če bo kdo odstopil, tako da imajo pogajalsko moč. Pogodba je enaka za vse občine, tako da je pogodbo težko zavrniti. Ko bodo projektanti pripravili rešitev, jo bomo predstavili.

Ivan Grill: Še preden bomo vedeli, ali bomo imeli dvorano, bomo morali nakazati dvakrat po 150 000. Nismo v takem položaju kot druge občine – pri nas imamo veliko vprašajev.

Franci Beg kritizira tiste, ki kritizirajo predlog o sofinanciranju. Tu gre za velik biznis, če hočemo to imeti, je treba nekaj za to plačati. Kljub vsemu bi bilo potrebno kaj več izboriti v zamenu. Več vstopnic bi morali dobiti. 50 vstopnic je premalo. Če že ni prihodka od vstopnine, potem pa naj imajo sami prvenstvo v Ljubljani.

Alojzij Muhič: Na pogajanjih smo bili štirje župani. Nekaj smo naredili, nismo pa z vsem zadovoljni. Dogovorjeni smo, da se še usklajujemo. Vse občine smo v istem in mislim, da se bomo podpirali. 24. avgusta bo podpis pogodbe. In to slavnostno na neki tekmi v Stožicah. Vse bomo naredili, da se vaše pripombe sprejmejo. V ponedeljek bomo videli, ali je kaj interesa. Imamo tudi rezervni scenarij.

Rafko Križman: Če bo uspelo županu, bo uspelo tudi nam. Skupaj smo se odločili za ta projekt. To je projekt tega mandata. Skušajmo delati konstruktivno delati na tem, da dvorana v Novem mestu bo.

Macedoni: V Sloveniji imamo problem, kaj je možno in kaj ni možno. S koliko sedeži se je igralo prvi krog. FIBA nima niti evra od vstopnin. Delajmo na tem, da se

Tomaž Kovačič: V imenu svetniške skupine SD – podpiramo ta odlok. Me pa moti – morali bomo o tem razpravljati po 18. 7., ko bo jasno, ali imamo zasebne investitorje.

Franci Beg: Tudi za KZS neumiljeno teče čas. Do 24. avgusta imate čas, da skupaj z ostalimi župani pritisnete na KZS. Mimogrede – kaj je bilo s tistim pogovorom z ministrom?

Župan: Ministrstvo je KZS-ju direktno namenil sredstva za prvenstvo. Lokalnim skupnostim pa sredstev za to ne bo namenilo.

Župan predlaga, da to sprejmemo skupaj z dopolnili odbora za finance.

Glasujejo: Sprejmejo predlog, z nekaj glasovi proti.

18.34

Začenjo obravnavo poročilo o izvrševanju proračuna. Odlok pojasnjuje gospa iz občinske uprave.

Ivan Bukovec: Zanima ga, zakaj nekatere krajevne skupnosti izpadejo iz realizacije. Veliko sredstev gre v Gabrje in Uršna Sela.  Direktor Novak hitro pojasni, zakaj gre.

Macedoni: “Načelno bi rad povedal, da pričakujem, da se bo varčevalo pri materialnih stroških tudi občinske uprave. Da se ne bo vedno zajedalo v programe civilne družbe.”

Grill: Izkazuje se tisto, na kar smo opozarjali – proračun je nerealen.

Sprejmejo odlok in začno z razpravo rebalansa proračuna.

Gospa iz občinske uprave pojasnjuje v čem bodo spremembe. Povezava do odloka.

Slavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti: Opozarja na to, da so razlogi za povečanje izjemne podražitve investicije v športni dvorani Stopiče “milo rečeno”čudni. V rebalansu piše, da je izvajalec naletel na živo skalo, poleg tega pa je potebno izgraditi trafo postajo. To so stvari, ki bi morale biti že prej znano.

Župan pojasni: Izpadel je prihodek fundacije za šport. Namesto 200 000 smo dobili samo 100 000.

Grill: Ima vprašanje glede povečanja sredstva za Cerod. Dobili smo 100 000 evrov za najemnine. Sedaj pa bomo to najemnino vrnili v obliki investicijskih sredstev. Zanima ga tudi, ali bodo v to investicijo investirale tudi ostale občine.

Župan: Vse občine morajo sodelovati in z vsemi občinami imamo pogodbe o tem.

Grill: Včasih se po koluarjih sliša, da imajo namen odstopiti ven iz Ceroda. Kako je stem? Katere občine so to?

Župan: Občina Krška se je opredelila, da bo imala svojo deponijo. Tudi Komunala Novo mesto je sklenila pogodbo, da biološke odpadke vozimo v Krško do izgradnje druge faze Ceroda.

Sprejmejo rebalans.

18.58

Občina daje soglasje za zadolžitev Agencije za šport, ki bo tako lahko dokončala servisni objekt ob teniških igriščih. Poskus z javno-zasebnim partnerstvom je torej propadel. Odbori podpirajo sklepe.

Razpravo začne Mojca Novak: Bo podprla ta predlog. Predlaga dodaten sklep. Naj se investicija vodi na ključ!

Jiri Volt: Podpira to soglasje, saj bodo tenisači in tenisačiče dobile prostore, prav tako pa kegljači. Ob tem sem vesel, da se ob gradnji športne dvorane ne pozablja na druge športne objekte.

Macedoni: Naša opozorila glede javno-zasebnega partnerstva so bila torej pravilni. Toda treba je povedati, da je 400 000 evrov, ki jih bomo zagotavljali agenciji za šport, dodatna obremenitev občine. Poleg tega je treba vedeti, da to ni dokončne korak, to je zgolj za zaključek tretje faze.

Grill: Tudi sam ugotavljam, da je to neposredni strošek občine Novo mesto. To gre vse na pleče mestne občine Novo mesto. Kako bo potem, ko bo stvar v uporabi? Bomo imeli dodatne stroške še za vzdrževanje? Lažje bi podprli tak sklep, ko bi imeli neko sliko o tem, kaj se bo z objektom dogajalo kasneje.

Križman: Iz dolgoletnih izkušenj moram reči, da bo ta objekt ne bo z ničemer več bremenil MO Novo mesto. Objekt bo pokrival samega sebe.

Mojca Novak: Kaj pomeni na ključ? Niti evra ne smemo dati več, kot bo izbrano na razpisu. Načelo gradnje na ključ naj občina uvede povsod, da se nam ne bodo ponovile Stopiče.

Nežka Ivanetič: Stranka DeSUS podpira pristop k sofinananciranju. Se strinja z Mojco: naj se doda, da bo investicija na ključ. Da ne bomo odkrili skalo.

Borut Novak: Opozori, da je 400 000 evrov predračunska vrednost.

Mojca Novak: S tem se ne strinjam – najti je potrebno izvajalca, ki bo projekt izvedel za denar, kot ga bomo predvideli.

Novak odgovarja, da je treba zbrati ponudbe.

Župan se strinja z Mojco: “Podpisal si pogodbo za tristo jurjev in to je to!” Se strinja, da je potrebno dati pogodbe na ključ.

Tomaž Kovačič: Podpira to, vendar se strinja z zgornjo limito.

Macedoni predlaga stavek: Agencija za šport mora v okviru zneska 400 000 poskrbeti za funkcioniranje objekta.

Župan: “Mislim, da je to sprejemljivo.”

Vsi so zadovoljni in podprejo sklep o zadolževanju.

19.15

Sedaj prehajajo k predlogu, da se sprejme akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev avtomatizacije cestnega prometa.

Ivan Grill: Kje je računica? Kje bodo donosi za zasebnega partnerja? Da se nam ne bo zgodil NPU, kjer Pogačar plačuje 120 000 evrov lizinga, država pa njemu plačuje 130 000 najemnine.

Na govornico stopi predstavnik podjetja, ki je pripravljalo akt in razloži, da donosi bodo. Sprejmejo.

19.22

Preidejo k poročilo o izvajanju mestnega potniškega prometa v obdobju 2006 – 2010.

Besedo dobi Borut Novak. Pojasni, da nas MPP stane veliko, število potnikov sicer narašča, vendar ni ravno zadovoljivo. Pojasni, da je bilo veliko predlogov, kako v prihodnje. Sprejeli so sklep, da se zadeva do septembra temeljito preuči in da se poročilo dopolni.

Darja Gantar v imenu odbora za finance:  Naj se sprejmejo ukrepi za racionalizacijo MPP brez zmanjševanja standarda.

Zvone Novak v imenu odbora za komunalo: Naj se preuči možnost alternativ.

Macedoni: “Imamo oh in sploh mestni potniški promet – problem pa je z občani, ki tega ne razumejo.” Tako nekako piše v sklepu te analize. Za ponazoritev: Z avtobusi prevozimo 400 000 kilometrov. Za to plačamo 450 000 evrov. Na kilometer pa prevozimo 0,5 potnika.

Ivan Bukovec opozori na to, da vozila nimajo dodatka za invalide. Se strnija, da je zadeva neracionalna. Pravi pa tudi, da so vozila precej velika. Zanima ga tudi, zakaj plačujemo prek 30 000 evrov za spremljajoče osebje. Zanima ga tudi, ali se plačuje najemnina podjetju, ki izvaja koncesijo.

Grill: S tem se srečujemo že odkar sem občinski svetnik. Več bi bilo potrebno narediti na marketingu. Ali imamo izdelano strategijo za naprej? Kaj bomo naredili, ko bo pogodba potekla?

Župan pojasni, da se z marsičem strinja.

Slavko Gegič: Podpisa projekt MPP. Je veliko rezerv, vendar je treba vprašati tiste, ki to uporabljajo. Družine s šolskimi otroki. Čeje kdo mislil, da bomo s tem projektom delali profit, se je zelo zmotil. Omenja tudi London, kjer vlagajo ogromna sredstev v vzdrževanje. Poti nazaj ni več. Kako bomo v taksije spravili petdeset otrok, ki hočejo iz avtobusne postaje priti do kmetijske šole.

Mojca Novak: Vse mestne občine imajo mestni potniški promet. Povsod to stane in povsod ga je potrebno doplačevati. Kako smo osveščeni o tem, da stopimo na avtobus. Bodimo racionalni in varčni, vendar promet moramo imeti.

Miro Berger: Svetniki DeSUSa podpirajo mestni potniški promet, sprejemajo pa priporočila, da se da še veliko narediti.

Franci Bačar: Podpira MPP. Predlaga, da se na končnih postajah zagotovi možnost parkiranja. Tudi podpira, da se proge podaljšajo do primestnih središč.

Jože Kobe iz občinske uprave poda nekaj pojasnil: koncesionar je bil izbran na javnem razpisu. Vsi avtobusi imaojo podest za invalide, odgovori Bukovcu. Nobenih najemnin se ne plačuje. Glede prekinitve pogodbe: pogodba se da prekiniti. Če letna rast števila potnikov ne zraste več kot pet odstotkov, je možno prekiniti. Vendar število potnikov raste za več kot pet odstotkov. Trenutek za prekinitev pogodbe bi bil sedaj najboljši, saj so avtobusi amortizirani …

Svtniki sprejmejo sklep, da naj se poročilo dopolni do naslednje seje, ki bo septembra.

19.48

Sprejmejo premoženjsko pravne zadeve. Povezava.

19.54

Sedaj bodo poslušali poročilo o napredku projekta o centralni čistilni napravi. Jože Kobe pojasni, da je bilo izbran CGP za gradbena dela. Junija je bila podpisana pogodba. Sredi junija je bil izvajalec uveden v posel. Dela se izvajajo tri tedne. 22. 6. ko so izvajalca uvedli v delo, je začel teči rok za izvedbo projekto, ki je 365 dni. Poskusno obratovanje bo nato potekalo pol leta. Konec naslednjega leta naj bi imeli čistino napravo v polnem obratovanju. Ni razprave, poročilo sprejmejo.

19.57

Sedaj bodo obravnavali poročilo o realizaciji projektov, predvidenih v načrtu razvojnih programov.

SLavko Gegič v imenu odbora za družbene dejavnosti: Predlaga, da se predstavijo aktivnosti glede območja avtobusne postaje. Želeli bi izvedeti, kako bomo to območje razvijali naprej. Drugi sklep: Naj se predstavi predstavi sodelovanje MO Novo mesto v projektu evropska prestolnica kulture.

Razpravo odpre Macedoni: Pričakuje, da bo tako poročilo na mizi tudi jeseni.

Slavko Gegič: Je zaskrbljen, kako bo z OŠ Bršljin. Poziva, da se s projektno dokumentacijo pohiti.

20.03

Občina bo sklenila prijateljstvo z občino Trnovo. Povezava na odlok.

Slavko Gegič: Nima ni proti takemu sodelovanju. Opozori na to, da imamo kar nekaj teh sodelovanj. Fino bi bilo dobiti preglednico vseh teh sodelovanj in da se naredi nek razmislek, kako zadevo voditi naprej.

Miloš Dular, predsednik komisije za medobčinsko sodelovanje pojasni, da je komisija podoben sklep že sprejela v ponedeljek.

20.07

Sedaj pa kadrovske zadeve. Občinski svet bo dal soglasje, da direktorica Zdravstvenega doma še naprej ostane Milena Kramar Zupan. Svetniki so za. Milena se vsem zahvali.

Občinski svet se tudi seznani z odstopom Franca Bega iz odbora za družbene dejavnosti in na njegovo mesto imenuje Dušana Kaplana.

20.12

Sledijo pobude svetnic in svetnikov. Ivan Grill hoče dobiti meritve hrupa. Ima vprašanje glede zbiranja bioloških odpadkov. Ugotavlja, da tam, kjer on stanuje, ni komunalnih otokov. Kdaj naj bi se dobavilo kompostnike vsem tistim, ki so zainteresirani.

Ivan Bukovec: Opozori, da se še vedno ni sestal odbor za romsko problematiko.

Nežka Ivanetič: Župan naj da na občinski svet tematiko strategijo razvoja primarnega zdravstva. Kaj je bilo narejeno glede regijskega povezovanja? Ima tudi vprašanje: Veliko beremo, da je s podražitvijo nege na domu. Zanima jo, kako bo sedaj, ko država ne bo več sofinanciranje tega projekta. Svetnico zanima, ali je bila naša obina deležna sofinanciranja. Če je bila deležna, kaj bo sedaj s tem. Zanima jo, koliko je cena ene ure nege, in v kakšnem deležu jo plača občina in kolikšen delež plača sam uporavbnik. Zanima jo tudi, ali se bo kdo udeležil tega sestanka.

Slavko Gegič: 1. Zanima ga, kaj se dogaja z Novim trgom 3 (stekleno stavbo, bivšo občino). 2. Navezuje se na vprašanje, ki ga je postavil prejšnjič, v zvezi z onesneževanjem igrišč s pasjimi iztrebki. Gegiča zanima, koliko ljudi je bilo že kaznovanih zaradi pasjih iztrebkov.

Franci Beg: Komentira odgovor, ki ga je dobil od knjižnice. Pravi, da je bila anketa izvedena v napačnem času in da so bila pisana na kožo zaposlenim. Pripravil je tudi tri pisna vprašanja. Prebral bo eno vprašanje, ki ga naslavja na Komunalo, Cerod in MONM. Zanimajo ga posli v zvezi z reciklažo odpadkov.

Rafko Križman: Pojasni, da je vsem ekološkim otokom dodala tudi zabojnike za biološke odpadke. Pozove vse, ki opazijo, da kje tega ni, naj ga opozorijo. Pojasni tudi, da lahko vsi svetniki dobijo kompostnike.

Milena Bartelj: Opozori, da ni dobila odgovora na eno izmed vprašanj. Opozori tudi, da je dobila skrajno neresen odgovor na svoje drugo vprašanje, ki se dotika železniških zapornic na Westrovi ulici.

Franci Bačar: Živi na območju,kjer zdatni del ljudi nima dostopa do interneta. Opozarja, da so ljudje prikrajšani. Druga zadeva: V Stopičah ni mobitel signala.

20.35

Direktor seznani občinski svet, da se odpadkov ne bo vozilo več v Lenart. Prišlo je do dogovora s Papir servisom, da se začasna sortirnica uredi na občinskem zemljišču na deponiji v Leskovcu.

Direktor tudi seznani, da se spet zapleta s Cerodom. Po novih direktivah s strani države se mora  v projekt vključiti tudi občina Kostanjevica.

Ivan Grill: To da se zadeva ponovno odmika, je nedopustno. Glede Lenarta: to so čivkali že vrabci na strehi. Kako je sploh prišlo do te pogodbe. Zakaj je tu navedeno samo to podjetje? Za to bi morali imeti razpis. Vsaj še tri podjetja so, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Naprej: ali imamo dovoljenje ministrstva za okolje za tako sortiranje. In tretjič: zakaj tega ne bi investirali samo.

Zvone Novak: Ima predlog odbora za komunalo. Naj se preneha z odvozom v Lenart. Naj se na deponiji Leskovec takoj postavi sortirnica. G. Grill: spet hočete zibrati papirje, naredimo drugače.

20.44

Še zadnja točka. Seznanitev z najemno pogodbo za RIC. Direktor pojasnjuje. 2,400.000 evrov je bilo predvidenih za nakup prostorov za RIC. Do tega ne bo prišlo, zaradi dvorane. Odločili so se za najem. Glede na zahteve RIC se je kot najbolj primerna lokacija pokazala rumena stavba pri Tušu. Po usklajevanjih je bila pripravljena pogodba. Sodna cenilka je ocenila prostore. Hkrati se je pristopilo tudi k projektiranju za RIC. Vsem koalicijskim svetnikom sem poslal pismo, zakaj smo se odločili za te prostore. Pozvali smo tudi najemodajalca, da se iz pogodbe izzvzamejo parkirišča in da pripravi pogodba za nakup. Zadevo smo predali tudi nadzornemu odboru, ki zadevo pregleduje. Vse dodatne informacije so na voljo v naših službah.

Milena Bartelj: Mene ta pogodba me zelo moti, me spominja na NPU. Podatki so s spletnih strani MONM in s podatkov s spletne strani RIC. Najeli naj bi 1500 m2. Rečeno je bilo na Vašem kanalu, da bo cena 26 000 evrov. Prej je bila pogodba o najemu 1229 m2 po 10 eur. Glavni poudarek: pogodba je škodljiva. Če pa primerjamo staro pogodbo z novo pogodbo, vidimo, da je stvar še dražja. Plačevali bomo 14 eurov za m2.

Borut Novak opozarja, da noben podatek ne drži.

Franci Beg: Opozori, da je občinski svet tukaj za to, da nadzoruje. Občinska uprava mora pojasniti, zakaj gre. Direktor občinske uprave nam zelo na kratko opiše o postopku. Včeraj smo zahtevali vpogled v pogodbo. Nismo tega prejeli. Dejali ste, da imate še štiri ponudnike. Kakšne so bile še druge ponudbe. Takšna kvadraturo za takšno ceno ne more iti skozi. Enako je s Papir servisom.

Direktor pojasnuje, da se je stvar pripravljala dolgo časa. Pojasnjuje tudi Papir sesrvis. Če se odločimo za razpis, potem moramo prekiniti obstoječo pogodbo.

Besedo dobi predsednica nadzornega odbora. Pojasnila bi, da nadzorni odbor še ni sprejel sklepa o začetku nadzora. Se pa o tem pogovarjamo. “Me pa veseli, da se g. Novak zanima za delo nadzornega odbora, tudi neformalno.”

Ivan Grill: “Naj se najprej ugotovi, kakšne so potrebe za prostore. Pogodba o najemu je nedvomno slaba in škodljiva. Glede Ceroda: Kako veste, da je obstoječa pogodba doba. Očitno ni dobra.Vem za vsaj tri izvajalce, ki bi to izvajal.

Franci Beg: Glede Ceroda – imate možnost, da naredite tako da bo prav. Glede RIC. V 20 letih bomo dali šest milijonov. Župan, če ste to podpisal, stega polomil. Če imate možnost, jo prekiniti.

Borut Novak: To je manipulacija.

Župan za konec pojasni, da je že pisal najemodajalcu, da se stvar uredi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe