Avstrijski koncern Strabag edini zainteresiran za parterstvo pri projetku športne dvorane Portoval

Tako naj bi izgledala bodoča športna dvorana Portoval. Interes za vstop v javno-zasebno partnerstvo so izkazali v avstrijskem koncernu Strabag.

Danes ob 12. uri je bil zaključen rok za prijavo na prvi razpis za izbiro zasebnega partnerja pri projetku večnamenske športne dvorane Portoval v Novem mestu, ki ga je razpisala mestna občina Novo mesto. Na razpis je prišla ena ponudba, in sicer s strani avstrijskega koncerna Strabag, je pojasnila Urška Ban iz mestne občine Novo mesto. Strabag izpolnjuje formalne kriterije za gradnjo dvorane, s prijavo pa je podjetje izkazalo načelni interes za vstop v javno – zasebno partnerstvo.

Naslednji korak pri izbiri zasebnega partnerja je t. im. konkurenčni dialog, v katerem bo občina od prijavljenega kandidata želela izvedeti, kakšni so njegovi predlogi za izvedbo projekta. Do pogovorov med občino in Strabagom bo predvidoma prišlo v mesecu avgustu. Po zaključku pogovorov bo občina pripravila drugi del razpisne dokumentacije, na podlagi katere bodo lahko ponudniki pripravili končne ponudbe.

Svojo prijavo na razpis so potrdili tudi pri podjetju Strabag, kjer poudarjajo, da so s prijavo potrdili pripravljenost stopiti v konkurenčni dialog z mestno občino Novo mesto.

Skupina Strabag Societas Europaea je eden vodilnih evropskih gradbenih koncernov. Skupina ima skupaj okrog 75 000 zaposlnih. Iz primarnih trgov (Nemčija in Avstrija) se je prek lokalnih podjetij razširila predvsem v vzhodno in jugovzhodno Evropo, pa tudi v zahodno Evropo, Arabski polotok, Kanado, Čile, Kitajsko in Indijo.

Dvorana, ki jo Novo mesto želi graditi za potrebe evropskega prvenstva v košarki leta 2013, mora biti zgrajena do 31. marca 2013 in imeti vsaj 5.000 sedežev. Na arhitekturnem natečaju, ki je bil zaključen junija letos, je razpisna komisija izmed 37 prijavljenih izbrala arhitekte podjetja Sadar + Vuga, d.o.o. Investicijska vrednost projekta bo po besedah Urške Ban znana najverjetneje do konca avgusta, na občini pa so jo do sedaj ocenjevali na približno 20 milijonov evrov.

Ozadja

 

Občinski svet potrdil odlok o sofinanciranju evropskega prvenstva, vendar z opozorili o nepartnerskem položaju občine

Občinski svet mestne občine Novo mesto jev četrtek, 15. julija sprejel odlok o sofinanciranju evropskega prvenstvav košarki leta 2013, ki določa, da bo novomeška občina Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) plačala 550 000 evrov za sofinanciranje organizacije evropskega prvenstva v košarki leta 2013. Plačilo bo izvedeno v štirih letnih obrokih. Hkrati so se seznanili tudi z osnutkom pogodbe med MONM in KZS, ki določa tudi plačilo dodatnih 50 000 evrov kotizacije KZS, ki ji je treba dodati še 10 000 evrov DDV.

Nekateri svetniki, predvsem iz vrst opozicije, so pri tem opozorili, da dogovor med KZS in občinami slednje postavlja v podrejen položaj. Ivana Grilla (SDS) je skrbelo dejstvo, da novomeška občina s sprejetjem sofinanciranja prevzema veliko tveganje, saj sploh še ni jasno, ali bomo imeli ustrezno dvorano. Gregor Macedoni je opozoril, da občina v zameno za 600 000 evrov dobiva izredno malo: nekaj oglasnega prostora v dvorani, potovanje župana v Litvo, nekaj oglasnih avtomobilov in nekaj vstopnic.

Direktor občinske uprave Borut Novak je pojasnil, da so do dogovora prišli s številnimi usklajevanji. Prav tako je povedal, da so občine dejansko v podrejenem položaju, saj ima KZS rezervne scenarije, v kolikor bi katera občina postavljala previsoke zahteve. Župan Alojzij Muhič pa je dodal, da se bo pogodba še usklajevala in da se bo v pogajanjih trudil, da bodo v kar največji možni meri upoštevali pripombe občinskega sveta.

V predlogu pogodbe med KZS in MO Novo mesto je tudi zapisano, da mora MO Novo mesto zgraditi ustrezno dvorano do 31. 3. 2011. V kolikor se to ne bo zgodilo, lahko KZS odstopi od pogodbe, ne da bi ji bilo potrebno vrniti plačano kotizacijo.

Za rešitev zasnove izbrali arhitekte Sadar Vuga


Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor razpisala javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za zasnovo objekta mestna večnamenska dvorana Portoval v Novem mestu. Rok za oddajo rešitev je bil 25. maj 2011, komisija pa je z delom zaključila 26. junija 2011.

Poleg glavne dvorane projekt vsebuje tudi ogrevalno dvorano, pomožne prostore nogometnega igrišča in atletskega stadiona, nadkritje zahodne tribune atletskega stadiona ter vsaj 250 parkirišč. Natečaj prav tako vključuje zunanje, predvsem prometne ureditve, ki bodo smiselno povezovale obstoječe in nove objekte športnega kompleksa Portoval. Glavna dvorana mora imeti kapaciteto 5000 sedežev in mora biti primerna za izvedbo najvišjih tekmovanj mednarodne košarkarske zveze FIBA in mednarodne rokometne zveze EHF.

V delu komisije, ki je ocenjevala projekte, so sodelovali Boris Leskovec, Smilijan Pavišič, Borut Novak, Tatjana Hren, Igor Merlin, Dean Lah in Urša Vrhunc. Komisija je ocenila 37 natečajnih elaboratov. Komisija je podelila skupaj šest nagrad. Prvo nagrado v višini 19.200,00 evrov so podelili podjetju Sadar + Vuga d.o.o.. Drugo nagrado so dobili arhitekti podjetja Modular arhitekti d.o.o. Komisija je podelila še štiri priznanja.

Komisija je o nagrajenem elaboratu zapisala še naslednje: „Postavitev dvorane upošteva naravno konfiguracijo terena (racionalizirani izkopi), naloga celostno zajame obstoječo garažo (ki jo nadgradi) in stadion, tako da skupaj tvorijo enotni športni kompleks. Elaborat po mnenju komisije najbolj celostno rešuje zadano nalogo in poveže jasno in pregledno funkcionalno zasnovo objektov z njihovo pojavnostjo ter umestitvijo objektov v prostor. Projekt predvideva celovito rešitev območja športno rekreacijskega parka Portoval in obenem omogoča maksimalno fleksibilnost v smislu faznega izvajanja posegov.

Kompakten volumen dvorane mehkih linij je smiselno umeščen na lokacijo zahodno od stadiona. Zamik v geometriji ustvari zanimivo napetost med novim objektom in površino stadiona obenem pa odpre objekt proti dostopni plazi. Vzvalovljen volumen dvorane organskih oblik vzpostavlja neposreden odnos z gričevnatim zelenim zaledjem. Dvorana je postavljena relativno visoko saj njena postavitev sledi naravni konfiguraciji terena. To omogoča racionalnejši manjši izkop obenem pa prostore v objektu naravno poveže z okoliškim terenom. Celoten kompleks je enovito krajinsko zasnovan z ohranjanjem in dopolnjevanjem zelenih površin predvsem na območjih ob glavnih dostopih do objektov.

Sama vhodna plaza ni ozelenjena kar omogoča organizacijo različnih prireditev, se pa intenzivno zazeleni zahodni del lokacije, ki se tako poveže z obstoječim gozdom. Plaza je organizirana v dveh nivojih kar omogoča fleksibilno uporabo območja in prepreči križanje poti različnih uporabnikov ob morebitnih hkratnih dogodkih. Peš dostop je urejen neposredno s topliške ceste, pešci, ki dostopajo preko pešaškega mosta pa lahko na ploščad dostopajo preko klančine na JV delu stadiona. Jasno je organizirana tudi prometna zasnova. Uvoz s parkiršči za medije in vip goste je preko kontroliranega dostopa v nadaljevanju uvoza v garažo za obiskovalce, dostop za avtobuse z igralci in dostavo pa je organiziran iz severne strani.

Objekti imajo zelo dobro funkcionalno zasnovo. Vhodi za različne uporabnike so smiselno razporejeni in dobro pozicionirani, prav tako so dobro organizirane tudi povezave med posameznimi sklopi. Dostop do simetričnih tribun v obliki školjke je samo od zgoraj. Takšna zasnova gledalce najbolj približa igrišču in pripomore k intenzivni atmosferi med dogajanjem v dvorani. Tovrsten dostop preko obodnega hodnika v nivoju terena omogoča maksimalno izkušnjo prostora, hkrati pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti in kratek čas izpraznitve dvorane. Obodni hodnik je osvetljen z dnevno svetlobo, ki pa ne ovira organizacije prireditev v notranjosti dvorane. Dvorana je zasnovana kot sodoben večnamenski objekt, ki omogoča maksimalno doživetje tako ob športnih kot ostalih prireditvah. Ogrevalna dvorana je v ta namen postavljena neposredno v nadaljevanju osrednje igralne površine in lahko v času večjih prireditev služi kot zaodrje glavni dvorani oziroma je v funkciij skupnega prireditvenega prostora. Na nasprotni stranici glavne dvorane je skladišče opreme in servisni prostori. Skupni prostori dvorane sledijo določilom in so organizirani tako, da zagotavljajo učinkovito delovanje programov po vseh določilih mednarodnih športnih organizacij.

Celotno območje s programom za vsakodnevno rabo (ogrevalna dvorana in fitness s pripadajočimi garderobami ter restavracija) je koncentrirano pri vhodu v objekt oziroma vezano na plazo. Restavracija ima ločen vhod iz zunajih površin kot tudi notranje navezave na posamezna območja. Locirana je tako, da ima preko velikega panoramskega okna izjemen pogled na staro mestno jedro. Vip prostori so umeščeni v neposrednem nadaljevanju restavracije in se lahko oddajajo tudi v komercialne namene. Imajo lastno predverje in dostop ter ločeno komunikacijo do vip lože. Vip območje ima svoj del tribun ter direktno navezavo na vip stadiona na drugi strani.

Elaborat dosledno rešuje zadane naloge in ob tem dobro odgovarja na zahtevne danosti lokacije. Z oblikovanjem prepoznavnega objekta in celostno zasnovano ureditvijo zunanjih površin ustvarja nov mestni prostor druženja in osrednji mestni prireditveni prostor. Posebno dobro preko odprtih vedut projekt vzpostavlja odnos do starega mestnega jedra na eni in z uporabo mehkih linij, ki se stapljajo z okoljem do zelenega zaledja Portovala na drugi strani.“

 

Objavljeno v Aktualno, Zgodbe