In še zadnji izidi lokalnih volitev: Krajevne skupnosti

Novo mesto ima 23 krajevnih skupnosti. Slika: www.novomesto.si

Ob vseh peripetijah glede županskih volitev in volitev v občinski svet, so povsem ob robu ostale volitve v svete krajevnih skupnosti. Mestnaobčina Novo mesto ima 23 krajevnih skupnosti. Sveti krajevnih skupnosti lahko močno vplivajo na življenje krajanov. Imajo sicer bolj pristojnost dajanja predlogov in mnenj, toda če so člani svetov aktivni, imajo lahko velik vpliv na oblikovanje občinske politike na področju posameznih KS. Več o pristojnosti krajevnih skupnosti si preberite pod rezultati volitev.

V svet KS Birčna vas so bili izvoljeni naslednji predstavniki: Majda Meštrič, Rudolf Bogataj, Andrej Jaklič, Vinko Pirc, Rafael Fabijan, Darja Marjanovič, Robert France, Marjeta Volaj, Franc Drenik, Franc Kulovec, Vid Bukovec, Marica Jakše in Silva Šušteršič.

V svet KS Bršljin so bili izvoljeni: Ignacij Milan Vrščaj, Milan Rudolf Zupančič, Jožefa Šepetavc, Cirila Surina Zajc, Marjeta Somrak, Mirko Gorenc in Andrej Kosec.

V svet KS Brusnice so prišli: Franc Bojan, Ivan Kralj, Anton Zvonko Deželan, Alojz Vovko, Sandi Papež, Marjan Šalehar, Anton Vovko, Boža Šafran, Peter Medle, Daniel Miketič, Marko Mihelčič, Nina Luzar.

V svetu KS Bučna bodo delovali: Marko Brodnik, Milan Jakše, France Brulc, Amalija Papež, Anton Volf ml., Jurij Redek, Mateja Travižan, Andrej Redek, Rudolf Mraz ml.,

V svetu KS Center bodo do leta 2014 sedeli: Ana Granda Jakše, Irena Gostiša Benčina, Jana Murgelj, Zdravko Čuk, Toni Kočevar, Cvetka Potočar in Marko Gornik.

V svetu KS Dolž bodo: Andrej Kralj, Martin Kobe, Anton Turk, Renata Turk, Boštjan Brulc, Martin Turk, Katja Kobe.

V svetu KS Drska bodo sedeli: Mira Retelj, Borut Jakše, Jožef Preskar, Jožica Cekuta, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Leopold Fink.

V svetu KS Gabrje so naslednji: Martin Gazvoda, Vide Boltez, Peter Moravec, Slavka Bedek, Suzana Rajk, Danilo Malnar, Robert Malnar.

V svet KS Gotna vas so bili izvoljeni: Dušan Kastelec, Janez Žefran, Matjaž Zaman, Silva Kužnik, mag. Dunja Poljak, Miran Vidmajer, Miran Jurečič.

V KS Kandija Grm bodo pravice krajanov zastopali: Rafko Križman, Dragica Ferbežar, Jožica Unetič, Srečko Vovko, Žarko Kovačevič, Tina Seničar, Tadej Lamovšek.

V KS Karteljevo bodo zasedali: Mitja Novak, Bojan Florjančič, Bojan Fink, Franc Florjančič, Stanko Jerač, Edvard Fišter, Ivan Slak.

V KS Ločna Mačkovec so bili izvoljeni: Barbara Luštek, Karolina Dragica Nenadič, Janez Redek, Katja Petkovič, Suzana Lenart, Davorin Križan, Nada Ajdišek.

V svetu KS Majde Šilc bodo: Peter Geršič, mag. Adolf Zupan, Frančiška Vovk, Marija Jerele, Ivan Bukovec, Jasmina Reba in Maksimiljan Starc.

V svetu KS Mali Slatnik bodo sedeli: Marko Mikec, Ljudmila Bajec, Andrej Petakovič, Tomaž Smolič, Robert Vovko, Andrej Pavčnik, Ivan Hrastar, Boštjan Brkopec in Bojanka Lipar.

V svetu KS Mestne njive pa bodo: Alenka Budna, Marjan Ivan Moškon, Zdenko Picelj, Samo Plantan, Vilma Turk, Vladimir Bahč, Jožef Plečnik.

V svetu KS Otočec bodo: Marjan Turk, Janez Rataj, Urška Papež Berus, Marko Kravcar, Jože Borse, Martin Žura, Jože Medved, Tatjana Barbo, Franc Rifelj.

V svetu KS Podgrad bodo sedeli: Marjan Erpe, Jože Tisov, Marko Sekula, Tatjana Movern, Marta Katelic, Janez Kobe, Jože Juršič.

V svet KS Prečna so izvoljeni: Martin Luštek, Mitja Berus, Jože Derganc, Marjeta Meta Ogulin, Franc Anton Meglič, Silvester Murgelj, Roman Kapš, Mario Krapež.

Interese KS Regrča vas bodo zastopali: Jože Hočevar, Sonja Resman, Sandi Klemenčič, Aleš Gazvoda, Darko Zupančič, Jože Šinkovec, Mateja Rožič.

V svetu KS Šmihel bodo: mag. Miro Škufca, Peter Judež, Simon Zupančič, Anton Progar, Maja Fink, Brigita Juršič, Bojan Tudija.

V svetu KS Stopiče bodo Franc Udovč, Marija Šega, Ludvik Prosenik, Alojz Golob, Martin Škufca, Vinko Turk, Slavko Malnar, Anton Klemenčič, Miroslav Klobučar, Vera Splichal, Tomaž Slak, Hermina Mežnar, Marija Becele.

V svetu KS Uršna Sela bodo Milivoje Golić, Franci Povše, Ladislav Rauh, Anton Malovrh, Matija Zamida, Jožefa Stopar, Janez Hrovat.

V svetu KS Žabja vas pa bodo: Borut Zrimšek, Leonard Jože Kukec, Marta Medle, Robert Andolšek, mag. Andrej Kastelic, Sabina Lipar, Mateja Sotler Štor.

Sveti KS imajo naslednje pristojnosti:

 • dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli;
 • sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb;
 • dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji;
 • dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo;
 • dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.);
 • predlagajo programe javnih del;
 • sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti;
 • oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine;
 • dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;
 • seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja;
 • sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev;
 • spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja;
 • dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.
Objavljeno v Aktualno, Volitve-2010, Zgodbe