Soočenje županskih kandidatov (2): Kaj obljubljate občankam in občanom

V drugem delu Parkovega soočenja županskih kandidatov smo našim kandidatom in kandidatki zastavili naslednje vprašanje: Kaj obljubljate občanom in občankam v primeru svoje izvolitve? Bodite konkretni, povejte ne le kaj, ampak tudi kako. Lahko predstavite svoje projekte ali pa svoj način dela. Odgovor je popolnoma v vaših rokah, povejte tisto, kar bo predstavljalo bistveno dimenzijo vašega delovanja.

V mojem mandatu bomo vsaj 30-odstotno povečali realizacijo proračuna glede na raven med letoma 2007 in 2009 in uresničili vsaj 30-krat več prilivov iz EU. V svojem programu imam zastavljenih 53 projektov, ki so tako infrastrukturni kot programski.

V mandatu županje bom zato zgradila nov most čez reko Krko, zgradila vadbeni bazen v Novem mestu, uredila prometno zaporo Glavnega trga, zgradila novo tržnico in parkirno hišo in številne druge projekta. Novo mesto bo spoštovano in ugledno regijsko središče.

Občanom in občankam obljubljam trajnostno povečanje kakovosti življenja v občini. Deloval bom v smeri izboljšanja možnosti vsakega občana za dolgo, zdravo in dejavno življenje, predvsem z vlaganji v znanje, izobrazbo, kulturo, šport in bivalne pogoje. To bomo uresničili s konkretnimi projekti, katerih vrednost znaša 80 mio EUR.

Sredstva za socialo bom povečal za 20 %, sredstva za šport na 2 %, občinsko upravo zmanjšal za 20 odstotkov. Dokončali bomo Cerod, čistilno napravo, Šmihelsko in Ljubljansko cesto. Investirali v vrtec na Malem Slatniku in obšolski vrtec na Otočcu ter začeli z obnovo v OŠ Center.

Gregor Macedoni:

Dvig učinkovitosti dela občinske uprave je temeljna prednostna naloga, in sicer z dvema zastavljenima ciljema: vsaj 30-odstotno povečanje realizacije proračuna glede na raven med letoma 2007 in 2009 in vsaj 30-krat več uresničenih prilivov iz EU skladov in proračuna glede na obdobje 2007–2009. Za dosego ciljev bom zagotovil združevanje široke palete kreativnih posameznikov (tudi izven občinske uprave) ter na drugi strani organiziral delo občinske pisarne prek projektne pisarne, v kateri se bodo kompleksnejši izvedbeni projekti koordinirali že na ravni priprave in načrtovanja ter kasnejše izvedbe.

Učinkovito delo občinske uprave lahko prinese premike na številnih vsebinskih področjih. Glavne programske usmeritve mandata so:

• oblikovanje kakovostnega bivalnega okolja in privlačnega javnega prostora, kar je podlaga tudi za turistični razvoj;

• prometna infrastruktura mora omogočiti varen in dobro pretočen promet;

• povezovanje lokalne skupnosti in gospodarstva prek nadaljnjega razvoja visokega šolstva in vzpostavitev pogojev za razvoj malega in srednjega podjetništva;

• ohraniti naše okolje z učinkovitim zbiranjem, s predelavo in z energetskim izkoriščanjem odpadkov, ohranjanjem kakovostne pitne vode ter učinkovitim čiščenjem komunalnih odplak;

• zagotoviti učinkovito energetsko oskrbo občine in začeti s energetsko prenovo občinskih stavb;

• vse starostne skupine morajo imeli možnost osebnega razvoja in kreativnega družbenega udejstvovanja prek urejenega zdravstva, šolstva in predšolskega varstva;

• z dejavnim vključevanjem občine spodbuditi razvoj mladinskih, kulturnih ali športnih dejavnosti.

V svojem programu imam zastavljenih 53 projektov, ki so tako infrastrukturni kot programski. Če navedem nekaj pomembnejših infrastrukturnih projektov, so to: izgradnja 25-metrskega pokritega bazena, izvedba 2. faze izgradnje Ceroda (predelava in energetsko izkoriščanje odpadkov), 10 km novih kolesarskih stez (ki bodo povezovale mesto in okolico), začetek izgradnje univerzitetnega kampusa, v letu 2014 začetek izgradnje vzhodne obvoznice kot dela trase 3. razvojne osi mimo Novega mesta ter vzpostavitev mladinskega centra.

Pospešil bom pridobivanje in predvsem uresničitev pritokov zunanjih virov financiranja. To so predvsem državna in evropska sredstva (tako skladi kot proračun EU). Zelo pomembno je področje javno-zasebnih partnerstev na področjih, na katerih obstaja tako javni kot zasebni interes. V primeru, da je ta odnos pravilno opredeljen, lahko tako sodelovanje pomembno razbremeni občinske finance ob hkratnem razvoju. Javno-zasebni projekti bodo izvedeni na področju izgradnje parkirnih hiš, izgradnje športne infrastrukture, energetske prenove stavb itd. V primeru nujnih projektov, ki so potrebni za zagotavljanje osnovne bivanjske in storitvene kakovosti življenja občanov, pa je smiseln vir tudi zadolževanje, če na ta način dosežemo, da ohranimo zastavljeno razvojno dinamiko in hkrati izvedemo nujne investicije.

Milena Kramar Zupan:

Zagotovila bom, da bo Novo mesto regijsko središče z ugledom in s spoštovanjem regijskega središča. Želimo in hočemo urejeno mesto in podeželje, kjer se bomo dobro počutili in zdravo živeli. V mandatu županje bom zato naredila:

• zgradila nov most čez reko Krko,

• zgradila vadbeni bazen v Novem mestu,

• uredila prometno zaporo Glavnega trga, zgradila novo tržnico in parkirno hišo v starem mestnem jedru, spodbudila obnovo hiš in fasad na Glavnem trgu, kupila opremo za prireditve (oder s streho, tribuna/stoli …) in jo ponudila organizatorjem v neprofitno uporabo,

• zgradila novo večnamensko športno dvorano,

• uredila ter sodobno in kakovostno opremila vsaj 23 (vsaj po eno na KS) otroških in športnih igrišč in skrbela za njihovo kakovostno vzdrževanje,

• uredila mestne gozdove Portoval in Ragov log ter pešpoti in kolesarske steze,

• zgradila centralno čistilno napravo,

• nadaljevala s projektom Cerod 2,

• začela z urejanjem arheološkega parka v Novem mestu,

• Novo mesto bo dobilo nov Dom starejših občanov in celovitejšo oskrbo na domu za starejše občanke in občane,

• uredila mestno obvoznico,

• celovito obnovila en vrtec ali šolo na leto,

• z javno zasebnim partnerstvom bom uredila velodrom, tako da bo postal pomembno kolesarsko središče v JV Evropi,

• bistveno povečala pomoč nevladnemu sektorju; mladinskim, kulturnim, športnim, humanitarnim organizacijam,

• prizadevala si bom za obnovo Narodnega doma in gradu Grm,

• združila bom visokošolske pobude v Novem mestu in spodbudila nov razvojni cikel projekta Univerza Novo mesto, ki bo temeljil na realnih zmogljivostih in potrebah Novega mesta, občine in regije,

• zagotovila bom, da bosta rekonstrukcija in gradnja cest v vseh naseljih obsegali tudi kolesarske steze in pločnike,

• Novo mesto, Otočec in Šmarješke Toplice bodo povezane s kolesarskimi in pohodnimi potmi,

• uredila bom avtobusno postajo Novo mesto.

Za uresničitev navedenih projektov bom racionalizirala stroške poslovanja občine in njenih organizacij, pridobila najboljše slovenske strokovnjake za vodenje teh projektov, privabila k sodelovanju usposobljene agencije za pridobivanje mednarodnih in državnih sredstev, k sodelovanju privabila zasebne vlagatelje. Razvojna politika bo usklajena z gospodarstvom, s katerim bom redno in temeljito usklajevala mestne odločitve. Bistven element uresničitve vsakega projekta je tudi presoja, v kakšnem obsegu in kako strokovno neki projekt izvedemo. Zavedam se, da bo sredstev vedno premalo, vendar lahko z novimi pristopi h gradnji, organizaciji, z uporabo novih tehnologij pokažemo, da je marsikaj mogoče, če smo inovativni in se zgledujemo po dobrih praksah po Evropi in svetu. Marsikje je mogoče prihraniti ali s sredstvi, ki so na voljo, narediti več, če poteka projekt v dialogu, z odkritim in s strokovnim sodelovanjem vseh vpletenih in predvsem z realnimi cilji.

Bojan Kekec:

Občanom in občankam v prvi vrsti obljubljam trajnostno povečanje kakovosti življenja v občini. Deloval bom v smeri izboljšanja možnosti vsakega občana za dolgo, zdravo in dejavno življenje, predvsem z vlaganji v znanje, izobrazbo, kulturo, šport, bivalne pogoje ter druge vire za uresničevane osebnih potencialov, ter tako pripomogel k ustvarjanju pogojev za varno, produktivno ter perspektivno življenje in delo v naši občini. Hkrati pa bom skrbel, da bodo vsi cilji usklajeni z načeli trajnostnega razvoja in ohranjanjem okolja. Navedene teze so podprte s konkretnimi projekti, ki jih bom izvedel v primeru izvolitve in so podrobneje predstavljeni v volilnem programu, katerih ocenjena vrednost (brez državnih projektov in univerze) znaša 80 mio EUR. Polovico potrebnih sredstev bomo pridobili z vključevanjem javno zasebnega partnerstva, in sicer povsod tam, kjer obstaja obojestranski interes (parkirna hiša, športni objekti) ter s pridobivanjem sredstev iz kohezijskih in strukturnih skladov. Polovico denarja pa bo zagotovila občina, predvsem s postavitvijo novih standardov za vse nosilce pravic porabe proračunskih virov, ki bodo zagotavljali, da bo del lastnih virov proračuna namenjen tudi novim investicijam ter tako ne bo porabljen zgolj za tekoče delovanje javne sfere v občini. Priprava proračuna kot primarnega finančnega instrumenta bo usmerjena k rezultatom, kar pomeni, da bomo načrtovanje izdatkov neposredno povezali s cilji in z dejavnostmi za dosego teh ciljev. Proračunski viri se tako ne bodo izgubljali v integralnem proračunu. Skozi proračun bomo zagotovili stalno presojo ekonomičnosti, gospodarnosti in učinkovitosti vseh programov, projektov in dejavnosti, ki se izvajajo pod okriljem občine, in tako pretvorili strategijo občine v merljive cilje. V javne finance bomo vpeljali menedžerske principe vodenja in upravljanja ter na ta način delovali po najboljši praksi. Temelj pa bo seveda v gospodarnem in učinkovitem ravnanju z občinskim premoženjem, saj je to naš osnovni vir financiranja, ki na eni strani predstavlja stalen vir dohodkov, na drugi strani pa se z vlaganji v premoženje dolgoročno veča fiskalna moč občine. V preteklosti se je prav na tem področju izgubljal pomemben proračunski vir. Tako zastavljenega programa pa seveda ne bom mogel uresničiti brez strokovnih sodelavcev. Njihova izbira bo temeljila izključno na znanju, izkušnjah, poštenem delu ter ambicioznosti. Priložnost bom dal mladim novomeškim strokovnjakom z različnih področij, ki bodo v mojem programu in načinu dela našli priložnost tako za svoj osebni razvoj kot razvoj celotne naše občine.

Igor Perhaj:

Bistvene značilnosti mojega županovanja bodo:

• kadrovske zadeve: imenovanje poklicnega podžupana za področje razvoja, investicij in pridobivanja EU sredstev, energetskega menedžerja in mestnega arhitekta;

• občinska uprava: uprava na eni lokaciji, reorganizacija, zmanjšanje za 20 % (upokojitve, prerazporeditve);

• vodenje investicij: osnova za uspešno izvajanje investicij so kakovostno pripravljeni projekti na osnovi tehnično prevzemnih pogojev, ki jih pripravijo občinske strokovne službe. Na projektu je treba opraviti revizijo, s pomočjo katere se ugotovijo pomanjkljivosti, nato se racionalizira celotna investicija. Izvajalca izberemo na osnovi javnega razpisa, na osnovi kriterijev, med katerimi so prednostni: kvaliteta, cena in reference. Nobeni drugi! Z razliko od dosedanje prakse bodo podpisane pogodbe »na ključ«, brez možnosti kasnejših dodatnih ali več del, prav tako aneksov k pogodbi. To so namreč instrumenti, ki povečujejo stroške in so pretežno vir dodatnega zaslužka izvajalcev. Nadzor nad izvedbo del opravlja pristojna nadzorna služba, izbrana na osnovi razpisa z znanimi kriteriji;

• energetika: odgovoren energetski menedžer, usmeritve na osnovi energetskega koncepta občine, uvedba in izvajanje energetskega knjigovodstva v javnih objektih in stanovanjskem sektorju, pregled in obnovitev pogodb za dobavo energetskih medijev, odprtje energetske svetovalne pisarne, financiranje investicij iz energetskih prihrankov,vgradnja merilnih naprav za obračun stroškov toplote v stavbah, načrtovanje in izgradnja kogeneracijskega procesa za proizvodnjo toplote;

• uresničitev investicijskih projektov komunalne in cestne infrastrukture: Cerod – druga faza, čistilna naprava v Ločni in hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, dokončanje projekta Šmihelske in Ljubljanske ceste, začetek obnove Smrečnikove, Koštialove in Rozmanove ceste;

• izobraževanje: investicije v vrtec na Malem Slatniku in obšolski vrtec na Otočcu, začetek obnove OŠ Center, ustanovitev Univerze in začetek gradnje Univerzitetnega kampusa;

• sociala: povečanje sredstev za 20 %, MO bo nosilec interdisciplinarne koordinacije, širjenje socialno varstvenih oblik pomoči, razvijanje centrov dnevnih dejavnosti;

• kultura: trikratno povečanje sredstev za ljubiteljsko kulturo in dodelitev prostorov za delovanje organov ZKD, ureditev odnosov s KC JT;

• šport: povečanje sredstev za šport na 2 % proračuna (brez investicij), dokončanje gradnje dvorane v Stopičah, izgradnja vzhodne tribune stadiona s 25-metrskim bazenom, organizacija novomeškega maratona;

• ekologija: vključitev vseh šol v eko projekte,v vsakem naselju bo ekološki otok, razglasitev in uvrstitev Krke med naravne spomenike, čistoča in higiena na javnih površinah in sprehajalnih poteh.

Objavljeno v Intervju, Volitve-2010