Soočenje (3): Kandidati ocenjujejo pretekli mandat

Vprašanje št. 3: Kako ocenjujete minuli mandat 2006–2010 Alojzija Muhiča? Kako ocenjujete stanje Mestne občine Novo mesto danes?

Ocenjujem, da je bil zadnji mandat neuspešen, kar ima za posledici nazadovanje mestne občine v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami in slabo izhodišče za razvoj občine. V treh letih zadnjega mandata se je občina po proračunskih prihodkih v višini 89 mio EUR med 11. mestnimi občinami v Sloveniji uvrstila šele na 8. mesto. Po investicijskih odhodkih in transferih, ki kažejo razvojno naravnanost občine, pa je z 31 mio EUR šele na 9. Nasprotno pa je po porabi denarja, ki jo merimo s stroški tako občinske uprave kot ostalih družbenih uporabnikov, s 60 mio EUR kar na 6. mestu. Ni bilo vzpostavljeno učinkovito sodelovanje z državnimi organi glede financiranja in izvajanja pomembnih investicij (Cerod, CČN, športni objekti, ceste). Bili smo neuspešni pri pridobivanju sredstev iz EU skladov. Imamo mesto, skozi katerega še vedno poteka ves tranzitni promet, druga primerljiva mesta imajo že zdavnaj mestne obvoznice. Regijsko sodelovanje s sosednjimi občinami je bilo slabo, kar ima za posledico neučinkovitost naše občine pri izvajanju pomembnih regijskih projektov (npr. Cerod, hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, mestne obvoznice kot del tretje razvojne osi).

Novomeška občina sodi po številnih kazalnikih celo v vrh razvitosti Slovenije, seveda na račun uspešnega gospodarstva nekaterih podjetij, vendar žal tega v iztekajočem se mandatu ni znala uspešno uporabiti za hitrejši razvoj. Seveda bi bilo nekorektno, da bi vse po vrsti ocenjevali za neuspešno, saj je bilo nekaj pomembnih projektov začetih in dokončanih tudi v tem mandatu. V to sodita zaključek delitvene bilance in izdelan ter sprejet prostorski načrt za novomeško občino, ki je pomemben strateški dokument za njen nadaljnji razvoj. Žal pa je bilo premalo narejenega pri pridobivanju dodatnega proračunskega denarja iz naslova nedavčnih prihodkov in pridobivanju državnega ter evropskega denarja. Razloge za to gre iskati predvsem pri slabi pripravi večjih projektov in preveliki pasivnosti župana do državnih ustanov. Zavedati se moramo, da je bilo z našo pomočjo v državnem proračunu še v letu 2008 zagotovljenih prek 20 mil. € za Cerod II, zagotovljena so bila sredstva za začetek gradnje nove interne bolnišnice in kar nekaj sredstev za cestno infrastrukturo. Danes žal teh sredstev, tudi zaradi slabe priprave projektov, ni več na voljo in v naslednjem mandatu bo treba spet veliko truda, da se bodo ta sredstva lahko uvrstila v državni proračun. Brez državnih sredstev teh projektov zagotovo ne bo možno uresničiti.

 

Zadnji mandat mestne občine ocenjujem kot neuspešen, brez razvojne naravnanosti, brez izvajanja in zaključevanja projektov, skratka kot mandat zamujenih priložnosti. Na žalost smo volivci slabši nadzorniki kot lastniki kapitalskih deležev v podjetjih. Zelo težko bomo videli, da bi direktor ob začetku mandata nanizal cel kup obljub in dočakal svoj konec mandata brez njihove uresničitve. Marsikateri politik pa je za neuresničitev obljub nagrajen z novim mandatom. Po prvem letu zadnjega mandata je mestna občina iz presežka proračuna prišla v tako velik minus, da se je župan vse do konca mandata trudil, da je občinske finance pripeljal v razumen okvir. Vse to na račun neizvajanja projektov, tudi projektov, pri katerih imamo že odobrena sredstva EU skladov in bi morala mestna občina zagotoviti zgolj svoj delež sofinanciranja. Ena redkih pomembnih izvedenih dejavnosti je bilo sprejetje občinskega OPN, ki bo omogočilo razvoj dejavnosti v prihodnjih letih. V naši programski ekipi smo naredili analizo dela občine v zadnjem mandatu. Ta je pokazala, da smo na področju uresničenega proračuna, uresničenih investicij in pridobljenih evropskih sredstvih na predzadnjem mestu med vsemi slovenskimi mestnimi občinami (seštevek 2007–2009 na prebivalca). Ko nas danes prepričujejo, da se v enem mandatu ne da veliko narediti, je to podcenjevanje lastnih občanov. V Ljubljani so v tem mandatu zaključili 504 projekte.

Iztekajoči se mandat ocenjujem za povprečnega, prej slabšega kot boljšega. Začetna pričakovanja in zveneče najave preboja občine na vseh področjih so kmalu zvodenela zaradi nespretnega začetka vodenja mandata župana in slabe kadrovske zasedbe njegovih najožjih sodelavcev. Vse se je odvijalo prepočasi, neambiciozno, v pomanjkanju kakovosti dela. Žal so se pojavljali tudi primeri neupoštevanja in kršenja zakonodaje, statuta ter ostalih občinskih aktov.

Se nadaljuje ...

Objavljeno v Intervju, Volitve-2010