Novomeški župan pod preiskavo? Z Zarjo in obnovo vrtca Ciciban se ukvarja skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala – Župan ne ve nič

Kot so nam potrdili na novomeškem tožilstvu pa tudi pri Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, se z zadevo Zarja d.o.o., podjetja, ki je v večinski lasti Mestne občine Novo mesto in katere dokapitalizacija je letos poleti dvignila veliko prahu, ter s sporno rekonstrukcijo novomeškega vrtca Ciciban ukvarja posebna skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala. Zadeva je v fazi predkazenskega postopka, zato kaj več o njej ni moč izvedeti.

Iz županovega kabineta so sporočili, da uradno niso seznanjeni s tem, da bi se posebna skupina tožilcev ukvarjaz zadevo Zarja in Ciciban.

Odzval pa se je že Miloš Dular, direktor Zarje, rekoč, da se “z nami najverjetneje ukvarjajo vse institucije (nekatera ministrstva, računsko sodišče, revizijska komisija, protikorupcijska komisija, nacionalni preiskovalni urad, državno tožilstvo itd.), na katere je moj svetniški kolega gospod magister Adolf Zupan razposlal prijave in ovadbe. Dular dodaja, da pa o konkretni preiskavi ne ve nič: “O konkretnih zadevah pa ne vem nič, ker z njimi nisem seznanjen, niti nas ni nihče obiskal.”

Sumi v zvezi z Zarjo najverjetneje letijo na domevno sporne posle v zvezi z nepremičninami, morda tudi s poskusi nezakonitega lastninjenja Zarje. Pri vrtcu Ciciban pa naj bi prihajalo prihajalo do spornih oddaj javnih naročil, morda pa je bil ob rekonstrukciji oškodovana tudi mestne občine Novo mesto, ki je v tem projektu nastopala kot investitor. Še več, nadzorni odbor MONM, ki je neodvisni organ nadzora v mestni občini, je celo posumil, da je pri rekonstrukciji prišlo do posameznih kaznivih dejanj.

Kot je znano je občinski svet na izredni seji letos poleti obravnaval sporen poskus dokapitalizacije Zarje, ki jo je skušal mimo vednosti občinskega sveta izpeljati župan Alojzij Muhič. Muhil je bil takrat tudi predsednik nadzornega sveta te družbe.

Na septembrski seji občinskega sveta se je občinski svet seznanil še s poročilom nadzornega odbora o sporni rekonstrukciji vrtca Ciciban. Rekonstrukcija je bila ena izmed predvolilnih obljub župana Muhiča.

Občinski svet je v obeh primerih sklenil tudi to, da se z gradivi seznani tudi državno tožilstvo.

Na naše izrecno vprašanje novomeškemu tožilstvu, ali skupina posebnih tožilcev preiskuje vsako zadevo posebej, nam je novomeško tožilstvo odgovorilo, da »obe zadevi, o katerih sprašujete, glede na naše podatke, skupina obravnava kot eno zadevo.« Prav tako je iz odgovora posebne skupine državnih tožilcev razbrati, da obe zadevi vsaj zaenkrat obravnavajo kot eno zadevo.

Zarja, predmet poželenja

O spornih zadevah v zvezi z Zarjo smo že na veliko poročali letos poleti. Ker gre za podjetje, ki je v večinski lasti Mestne občine Novo mesto, bi preiskava lahko bila usmerjena v to, ali je pri poslovanju Zarje in pri različnih poskusih lastninjenja tega podjetja prišlo do poskusov oškodovanja občinskega premoženja. Park je prejel anonimko neznanega izvora, da naj bi se pri preprodaji Zarjinih nepremičnin na račun podjetja (in posredno lastnikov, se pravi tudi MONM) okoristili posamezniki iz vodstva Zarje in Mestne občine Novo mesto.

Kot je znano, je nadzorni svet podjetja Zarja vodil župan Muhič, ki se je zaradi celotnega dogajanja zapletel v hud spor z občinskim svetom. Muhič je namreč zadržal sklepe občinskega sveta. V njih je občinski svet zahteval, da naj predstavnik občine kot večinskega lastnika v skupščini Zarje glasuje za odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih nadzornikov. Občinski svet je tudi zahteval temeljito revizijo poslovanja Zarje v zadnjih letih in “forenzično” preiskavo poslov te družbe z nepremičninami.  Vse to je zaenkrat padlo v vodo, saj župan sklepov ni želel izvršiti.

(Na dnu strani so povezave do nekaterih člankov o poletnem dogajanju v zvezi Zarjo.)

Rekonstrukcija vrtca Ciciban

O rekonstrukciji Cicibana je bilo v javnosti manj govora. Rekonstrukcija Cicibana je bila ena od predvolilnih obljub župana Muhiča. Investicija je bila prvotno ocenjena na 1,7 milijona evrov, vendar je navsezadnje narasla na 2,1 milijona evrov.

Mestna občina Novo mesto pod vodstvom Alojzija Muhiča je po pisanju nadzornega odbora skoraj vsa pooblastila v zvezi z rekonstrukcijo predala podjetju Entranet Janez Bele s.p. Bele je novomeški javnosti poznan tudi po tem, da proti njemu teče sodni postopek, ker naj bi kot vodja tehnično komercialne službe obrtne zadruge Hrast skupaj s tedanjim, oškodoval Hrast za 400 000 evrov, poleg tega pa naj bi bilo oškodovanih tudi kakšnih 80 obrtnikov in zaposlenih v zadrugi. (Povezava do članka na spletni strani časnika Dnevnik.)

Janez Bele nam je dejal, da je svoje delo opravil korektno in profesionalno. Vse očitke zavrača in trdi, da lahko vse svoje odgovore dokumentira z listinami. Prav tako pravi, da je na vse očitke že odgovoril, vendar njegovi odgovori niso bili upoštevani v poročilu nadzornega odbora. Omenil je tudi, da je investicija narastla predvsem zaradi tega, ker je bila dokumentacija, na podlagi katere je bila ocenjena vrednost investicije, zelo pomanjkljiva (manjkale so npr. statične presoje ipd.).

Spodaj podajamo povzetek ugotovitev nadzornega odbora mestne občine Novo mesto, v katerem so navedene dokaj hude obtožbe na račun vodenje te investicije s strani Mestne občine Novo mesto in njenih pooblaščencev. Poročilo je septembra letos sprejel tudi občinski svet MONM in ga posredoval policiji, tožilstvu in nekaterim drugim inštitucijam.

Ob tem opozarjamo, da se je po prvi objavi tega prispevka na spletnih straneh Parka letos poleti, že oglasil odvetnik podjetje ID Interier Design d.o.o. in projektanta Bojana Košmerla, ki je zahteval popravke določenih navedb v članku. Ker je zadeva postala znova aktualna, ponovno objavljamo oba prispevka.

Poročilo v celoti najdete tukaj.

Nezakonitosti pri obnovi vrtca Ciciban

Nadzorni odbor Mestne občine je pri obnovi vrtca Ciciban ugotovil številne nepravilnosti. Nekatere izmed njih bi lahko celo zbujale sum storitve kaznivih dejanj, zato mora Mestna občina Novo mesto o nepravilnostih obvestiti državno tožilstvo, policijo, državno revizijsko komisijo, računsko sodišče in ministrstvo za finance. Nepravilnosti se sicer raztezajo skozi oba zadnja mandata.

“Adaptacija vrtca je bila izvedena brez gradbenega dovoljenja, tako da tudi uporabno dovoljenje ni bilo izdano. Adaptacija vrtca ni bila pripravljena, vodena in izvedena v skladu z načeli pregledne, učinkovite in gospodarne porabe občinskih proračunskih stroškov. Pri javnem naročanju posameznih storitev in nabav, povezanih s pripravo, vodenjem in izvedbo adaptacije vrtca, je investitor ravnal v nasprotju z zakonom o javnih financah in zakonom o javnem naročanju.” To je povzetek ugotovitev nadzornega odbora, ki mestni občini priporača, da naredi celovito analizo adaptacije vrtce.

Celotna vrednost investice po prvotnih pogodbah je bila dobrih 1.700.000 evrov, vendar se je zaradi dodatnih del povečala za skoraj pol milijona evrov, tako da je na koncu znašala kar 2.192.913,76 evrov.

Niso pridobili gradbenega niti uporabnega dovoljenja

Pred začetkom obnove investitor ni pridobil gradbenega dovoljenja, čeprav je obnova obsegala številne posege v konstrukcijo objekta (zamenjana je bil strešna konstrukcija, porušene številne stene, povečali so okna in spremenili zunanji videz objekta). To seveda pomeni, da bi moral investitor pred začetkom gradnje pridobiti gradbeno dovoljenje, kar pa se ni zgodilo. Ker ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje, seveda investitor ni pridobil niti uporabnega dovoljenja.

A kljub temu plačali projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja!

Mestna občina Novo mesto je leta 2005 na osnovi zbiranja ponudb male vrednosti kot ponudnika projektne dokumentacije izbrala podjetje ID Interier Design d.o.o., katerega direktor je Bojan Košmerl. Nadzorniki so ugotovili, da je občina projektantu potrdila prevzem celotne projektne dokumentacije, vključno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, čeprav projektant MO NM le-te sploh ni predal in čeprav MO NM očitno sploh ni imela namena zaprošati za gradbeno dovoljenje. Podjetje ID Interier Design  d.o.o. je po mnenju nadzornega odbora izdalo neverodostojen račun, mestna občina pa je ta račun potrdila in ga celo plačala. (prim. spodnje pojasnilo odvetnika podjetja ID Design)

Številna dodatna dela ter slabi popisi, ocenjuje nadzorni odbor

Občina se je investicije lotila neustrezno, menijo nadzorniki. V pripravah na adaptacijo namreč niso predvideli nekaterih del, ki so navsezadnje pomenila visok dodaten in nepredviden strošek. Tako so v popisih “pozabili” na strošek zunanje ureditve (dobrih 95 000 evrov) in na strošek premične igralne opreme (skoraj 100 000 evrov).

Prav tako obstaja velika možnost, da je prišlo do oškodovanja davkoplačevalskih sredstev, saj so bili popisi del narejeni slabo oziroma so odgovorni slabo pregledalali. Tako v popisih, denimo, sploh ni navedeno, kakšna oprema se bo vgrajevala. Ponudnik je tako ponudil ceno za izvedbo del in vgradnjo opreme, ne da bi navedel, kakšno opremo bo vgradil. Mestna občina pa je tako ponudbo potem pasivno sprejela. Kvaliteta tovrstne opreme je seveda lahko zelo vprašljiva oziroma je investitor opremo preplačal, trdijo nadzorniki.

Po drugi strani pa je v nekaterih primerih ugotovljeno, da je bila v popisih del predvidena in kasneje vgrajena oprema (keramika) visokega cenovnega razreda, meni Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto. Sporno je tudi to, da je projektant predvidel, da je skoraj vsa notranja oprema narejena po meri in zaradi tega tudi ustrezno dražja. O vseh teh trditvah primerjaj spodnja pojasnila odvetnika ID Interier Design  d.o.o.

Sporno sodelovanje s podjetjem Entranet

Mestna občina Novo mesto ima v občinski upravi zaposlena kar dva človeka, ki sta usposobljena za vodenje investicij. Kljub temu je občina vodenje adaptacije Cicibana v celoti prepustilo podjetju Entranet Janez Bele s.p.

Sporen je bil že sam način izbire. Posel je bil Beletu namreč oddan na podlagi t. im. postopka zbiranja ponudb, namesto s strožjimi postopki, ki bi morebiti omogočili konkurenčnejše ponudnike. Takratna (2007) zgornja meja za postopek izbiranja ponudb je bila namreč 40 000 evrov, medtem ko je bila Beletova ponudba težka nekaj čez 50 000 evrov. Torej je občina kršila zakon o javnih naročilih, je prepričan nadzorni odbor.

Janez Bele je imel pri celotni investiciji zelo široka pooblastila, prek katerih bi moral zastopati interese Mestne občine Novo mesto. Usklajeval je vse spremembe projektne dokumentacije in spremembe obsega gradbenih, obrtniških, inštalacijskih in opremarskih del, preverjal in potrjeval je cene del, sodeloval in pomagal je pri pripravi razpisnih gradiv in postopkov javnih naročil. Zanimivo je tudi to, da je Mestna obči Novo mesto Beleta pooblastila in plačala tudi za sodelovanje pri pridobivanju gradbenega in uporabnega dovoljenja, čeprav so vedeli, da tega ne bodo izvajali. Enako nenavadno je to, de je občina Beleta pooblastila in plačala za pomoč pri izdelavi razpisne dokumentacije, ki pa je bila izdelana že pred izbiro njegovega podjetja za vodenje projekta, ugotavlja nadzorni odbor.

Da izbira tega podjetja ni bila najbolj posrečena, skupajo nadzorniki v poročilu utemeljiti s številnimi primeri. Janez Bele je podjetju Begrad, d.d., ki je bil izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, denimo priznal tudi strošek odvoza in deponiranja odpadka v višini dobrih 27 000 evrov, čeprav je bil ta strošek že vključen in plačan v enotnih cenah gradbenih del. Nadzorni odbor meni, da je bila občina za ta znesek torej dejansko oškodovana.

Prav tako je prišlo do nenavadne spremembe pri vgradnji igralne opreme. Entranet je namreč potrdil dobavo opreme, ki pa v resnici sploh ni bila vgrajena v objekt, menijo nadzorniki. Namesto nje je bila vgrajena drugačna oprema. To se je ugotovilo šele pri predaji objekta v uporabo. Dobavitelj opreme je bilo Mizarstvo Martin Trščinar s.p.

Tudi sicer je pri naročanju premične igralne opreme po mnenju nadzornikov prihajalo do hudih nepravilnosti. Izvajalec Trščinar je bil spet zbran kar s postopkom zbiranja ponudb, čeprav je bila vrednost posla skoraj 100 000 evrov. Še več, nadzor ugotavlja, da sta postopek vodila kar Janez Bele in sam Martin Trščinar, pri čemer je bilo vnaprej jasno, da bo posel dobil slednji. »Med njim in vsaj enim od konkurenčnih ponudnikov je bilo dogovorjeno, da bi slednji oddal cenovno manj ugodno ponudbo. V nadzoru pregledana dokumentacija to zlorabo jasno dokazuje,« piše nadzorni odbor.

Nepravilnosti sicer segajo v čas obeh zadnjih mandatov. Sporna dejanja pri pripravi adaptacije so bile zagrešena v času župana Boštjana Kovačiča in ko je občinsko upravo vodila Mojca Špec Potočar. Nepravilnosti pri sami izvedbi rekonstrukcije pa so bile narejene v času župana Alojzija Muhiča in direktorja Saša Murtiča.

Povezava na celotno poročilo nadzornega odbora.

Popravek gornjih navedb

Od odvetnika Mateja Šporarja, ki sta ga pooblastila podjetje ID Interier Design d.o.o. in Bojan Košmerl, smo danes prejeli zahtevek za popravek članka Nova afera? Nezakonitosti pri obnovi vrtca Ciciban. V spornem članku gre sicer v celoti za povzetek navedb nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki ga bo obravnaval občinski svet na septembrski seji, po mnenju prizadetih pa naj bi vseboval številne netočnosti in zavajanja.

Avtor članka naj bi neresnično navedel, da je MO Novo mesto projektantu potrdila prevzem celotne projektne dokumentacije vključno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, čeprav projektant občini ni predal in slednja ni imela namena prositi za izdajo gradbenega dovoljenja. “Projektant – družba Interier Design d.o.o. je namreč izdelala in občini izročila celotno projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja in se slednja tudi nahaja na občini. Šele naknadno po izdelavi projektne dokumentacije je bilo na sestanku na Upravni enoti dne 4. 1. 2006 ugotovljeno, da se ne bo posegalo v konstruktivne elemente zgradbe, da se ne bodo spreminjale zunanje mere zgradbe kot tudi ne namembnost zgradbe ter da zato gradbeno dovoljenje ni potrebno. Tudi naknadno je Upravna enota Novo mesto z dopisom dne 14.5. 2010, izdanim na zaprosilo Mestne občine Novo mesto potrdila, da je šlo le za dela, za katera v skladu s takrat veljavnimi predpisi in tudi v skladu s sedaj veljavnimi predpisi ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Naknadna odločitev MO Novo mesto, da ne bo zaprosila za izdajo gradbenega dovoljenja, tako nima nobene zveze s podjetjem ID Interier Design d.o.o. in Bojanom Košmerlom,” je zapisano v popravku članka.

Prav tako prizadeti prek odvetnika zavračajo trditev v članku, da je projektant izdala neverodostojen račun, “saj slednji sploh ni izdal nobega računa Mestni občini Novo mesto. “Račun je na podlagi podpisane pogodbe in aneksa izdalo podjetje ID Interier Design d.o.o. in ni na noben način “neverodostojen”, saj, kot je bilo že navedeno, temelji na predhodno sklenjeni pogodbi in aneksu k pogodbi. Poleg tega račun predstavlja le 2 % vrednosti celotne investicije, povprečna tržna vrednost za podobne projekte pa znaša 6 % vrednosti investicije, tj. v saj dvakrat več.”

Prav tako zavračajo trditve nadzornega odbora, predstavljene v spornem članku, glede kakovosti popisa del: “Neresnična je navedba v članku, da so bili popisi del narejeni slabo in da ni navedeno, kakšna oprema se bo vgrajevala. V projektni dokumentaciji, izdelani s strani ID Interier Design d.o.o. je namreč natančno navedeno, kakšna oprema se bo vgrajevala in bi avtor članka to z lahkoto preveril.”

“Navedba v članku, da je bila v popisih predvidena in vgrajena keramika visokega cenovnega razreda in navedba, da je projektant predvidel, da je skoraj vsa notranja oprema narejena po meri in zato dražja, je neresnična in zavajajoča. Dražja keramika, ki jo avtor imenuje “keramika visokega cenovnega razreda” je keramika razreda “R11″, ki je nedrsna. Ta keramika je vgrajena le v klančinah dostopnih poti pred vrtcem, ki imajo močan nagib, z namenom preprečitve zdrsev in padcev otrok ter staršev ob deževju in v zimskem času. Po meri je bila narejena le oprema, ki kot tipska na trgu ni obstajala in sicer vrata, obloge sten in vgradne omare, vsa ostala oprema pa ni narejena po meri oz. je tipska.”

“Namigovanja v spornem članku o morebitnem oškodovanju davkoplačevalskega denarja, izraženi dvomi o zanesljivosti objekta in varnosti za uporabo in o tem, ali so bili upoštevani vsi relavantni predpisi, se tako izkažejo za v celoti neutemeljene in so očitno namenjeni bližajočim se lokalnim volitvam,” zaključuje odvetnik.

Nekaj povezav na članke, povezane z afero Zarja:

Novomeška hobotnica: Primer Zarja

Zarja v dokapitalizacijo ali oškodovanje občinskega premoženja

Komentar: Težak dan za Alojzija Muhiča, pomemben dan za Novo mesto

Komentar: Zarja, predmet poželenja

Afera Zarja: Dosje korespondence

Župan Muhič se je zavil v molk

Skupščina Zarje: Sprejeti sklepi proti volji občinskega sveta

31. seja občinskega sveta

Zarja: Občinski svet dokončno vzel stvari v svoje roke

31. redna seja občinskega sveta

Občinski svet soglasno: Župan naj sproži postopke za odpoklic nadzornikov Zarje, revizijo in postopke za odpoklic uprave

V živo: Spremljamo izredno sejo o Zarji

Dokument iz leta 2008: Zarja deluje v nasprotju z interesi MONM

Dokapitalizacija pomeni netransparentno iztisnitev MONM iz lastništva Zarje

Objavljeno v Aktualno, Dolenjska