Nadzorni odbor o aferi Zarja: Muhičevi postopki so nezakonit. Igor Perhaj: Franci Bačar skušal preprečiti razpravo v nadzornem odboru

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je avgusta letos obravnaval ravnanja novomeškega župana Muhiča pri imenovanju predstavnikov občine na skupščinah Zarje, pri predlaganju kandidatov za nadzorni svet te družbe ter njegovo izjavo o koriščenju prednostne pravice pri dokapitalizaciji podjetja. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo županovo ravnanje v vseh teh primerih v neskladju s statutom Mestne občine Novo mesto. Župan Mestne občine Novo mesto na naša vprašanja zaenkrat ne želi odgovoriti. Na objavo poročila nadzornega sveta se je že odzval podžupan Igor Perhaj.

Perhaj je povedal naslednje: “Zame sklepi nadzornega odbora niso presenečenje, kljub temu, da je predsednik nadzornega odbora Franci Bačar poskušal storiti vse, da do sprejetja sklepov ne bi prišlo. Prva seja nadzornega odbora, ki je bila prava farsa, je bila prekinjena ravno zaradi njegovih prizadevanj, da se o tej tematiki sploh ne razpravlja. Absolutno podpiram sprejete sklepe občinskega sveta in nadzornega odbora, ker želim, da se nejasnosti razčistijo in da se ugotovi morebitno vpletenost posameznikov v očitane nepravilnosti.”

Znano je, da je župan o kadrovskih zadevah v zvezi z Zarjo odločal povsem samostojno brez posvetovanje z občinskim svetom. Še več, navsezadnje je celo ocenil, da je odločitev občinskega sveta, ki mu je naložil, koga mora imenovati za predstavnika občine na skupščini Zarje, nezakonita in je ravnal v nasprotju s tem sklepom. Vse to je povzročilo, da posledično tudi drugi sklepi občinskega sveta niso bili upoštevani, predvsem glede zamenjave člane nadzornega sveta Zarje in izvedbe temeljite revizije poslovanja. Za nadzorni odbor je to ravnanje v nasprotju z občinskim statutom, pa tudi v neskladju z dikcijami zakona o javnih financah.

V svojem poročilu nadzorni odbor ugotavlja, da občinski statut določa, da je občinski svet najvišji organ lokalne samouprave. Določa tudi, da je občinski svet tisti, ki odloča o kapitalskih naložbah in ima zato tudi pravico, da odloči o tem, na kakšen način se izvršujejo lastniške pravice občine. Poenostavljeno povedano: občinski svet je tisti, ki mora odločiti tudi o tem, kdo bo mestno občino zastopal v podjetju Zarja.

Nadzorniki so nadzor sicer le stežka opravili, saj jim župan Muhič ni dostavil vse zahtevane dokumentacije. Prav tako se – na da bi se opravičil – ni odzval na povabilo na razgovor z nadzornim odborom. Nadzorni odbor občine – iz katerega se je zaradi konflikta interesov izločil predsednik Franc Bačar, saj je tudi član nadzornega sveta Zarje – je zato nadzor opravil na podlagi javno dostopnih virov.

Čeprav se župan ni udeležil razgovora z nadzorniki, je vendarle podal ugovore k osnutku njihovega poročila, ki pa so po mnenju nadzornikov neutemeljeni. Župan trdi: »Zakoniti zastopnik občine je župan. Kot tak predstavlja in zastopa interese občine na skupščini podjetja Zarja d.o.o.« Nadzorni odbor je zavrnil tovrstno argumentacijo: »Županovo stališče je napačno, ker je vanj vgrajeno prepričanje, da pri tem lahko »ravna kakor sam misli, da je najbolje in prav« oziroma, da pri tem ne potrebuje niti ni vezan na sklepe občinskega sveta.«

Nadzorni svet opozarja, da je občinski svet najvišji organ odločanja, tako da bi moral župan zastopati ravno stališča občinskega sveta.

Nadzorni odbor v svojem poročilu navaja tudi prakso drugih mest: Ljubljana ima tako v statutu določeno, da mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij.« Maribor ima to zapisano še bolj določno: mestni svet imenuje in razrešuje člane in predstavnike občine kot ustanoviteljice v upravnih in nadzornih organih in odloča o udeležbi občine v kapitalskih naložbah.

Poročilo nadzornega odbora je na voljo tukaj.

Objavljeno v Aktualno, Dolenjska